Úvod

 

Zriaďovateľ:                            Nitriansky samosprávny kraj

 

Štatutárny zástupca:               Riaditeľka

 

Právna forma hospodárenia:  Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

 

Druh sociálnej služby: 

,,DOMUM“ Zariadenie sociálnych služieb Krškany poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu, ktorou je poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

 

Zariadenie: Domov sociálnych služieb

Cieľová skupina fyzických osôb fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zák. č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3).                

 

Zariadenie: Špecializované zariadenie

Cieľová skupina fyzických osôb fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V (zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä pervazívna vývinová porucha a schizofrénia.

 

Zariadenie: Zariadenie podporovaného bývania

V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16 roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

 

Forma sociálnej služby:      

Domov sociálnych služieb:                 pobytová celoročná sociálna služba

Špecializované zariadenie:                  pobytová celoročná sociálna služba

Zariadenie podporovaného bývania:   pobytová celoročná sociálna služba

 

Rozsah poskytovanej sociálnej služby:      na neurčitý čas

 

Kapacita zariadenia:         

Domov sociálnych služieb:                   85 - muži

Špecializované zariadenie:                    10 - muži

Zariadenie podporovaného bývania:     5 - muži

 

Všetky administratívne záležitosti (prijímanie prijímateľov sociálnych služieb, dodávatelia a pod.) sa riešia v "DOMUM" Zariadení sociálnych služieb Krškany.