Úvod

 

Zriaďovateľ:                            Nitriansky samosprávny kraj

 

Štatutárny zástupca:               Riaditeľka

 

Právna forma hospodárenia:  Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

 

Druh sociálnej služby: 

,,DOMUM“ Zariadenie sociálnych služieb Krškany poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu, ktorou je poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

 

Zariadenie: Domov sociálnych služieb

Cieľová skupina fyzických osôb fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zák. č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3).                

 

Zariadenie: Špecializované zariadenie

Cieľová skupina fyzických osôb fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomocnej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V (zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3) a má zdravotné postihnutie,ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS.

 

Zariadenie: Zariadenie podporovaného bývania

V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život (zák.č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov príloha č.3). Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov,úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít (zák.č.448/2008Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov príloha č.4).

 

Forma sociálnej služby:      

Domov sociálnych služieb:                pobytová týždenná a celoročná sociálna služba

Špecializované zariadenie:                 pobytová celoročná sociálna služba

Zariadenie podporovaného bývania:  pobytová celoročná sociálna služba

 

Rozsah poskytovanej sociálnej služby:      na neurčitý čas

 

Kapacita zariadenia:         

Domov sociálnych služieb:                   85 - muži

Špecializované zariadenie:                    10 - muži

Zariadenie podporovaného bývania:     5 - muži

 

Všetky administratívne záležitosti (prijímanie PSS, dodávatelia a pod.) sa riešia v ZSS Krškany.