Naše služby


V Domove sociálnych služieb sa

1.     poskytuje
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ošetrovateľská starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
- osobné vybavenie,
- vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu) dieťaťu s nariadenou

         ústavnou starostlivosťou,ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

 

2.      zabezpečuje
- pracovná terapia,
- záujmová činnosť

 

3.     utvárajú podmienky na
- vzdelávanie,
- úschovu cenných vecí

 


V Špecializovanom zariadení sa

1.     poskytuje

- pomoc pri odkázanosti na pomocnej fyzickej osoby, 
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ošetrovateľská starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
- osobné vybavenie,

 

2.     zabezpečuje
- pracovná terapia,
- záujmová činnosť

 

3.     utvárajú podmienky na
- vzdelávanie,
- úschovu cenných vecí

 

 

V Zariadení podporovaného bývania sa

1.     poskytuje
- sociálne poradenstvo,

- sociálna rehabilitácia
- ubytovanie,

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

2.     utvárajú sa podmienky na
- prípravu stravy


Zariadenie v sebe zlučuje domov sociálnych služieb (ďalej DSS), zariadenie podporovaného bývania a špecializované zariadenie.Službu v ZSS zabezpečujú sociálny pracovník, zdravotný personál,opatrovateľky, ergoterapeuti, inštruktori sociálnej rehabilitácie, pracovní terapeuti a zamestnanci administratívy, stravovacej prevádzky a údržby.

 


V DSS sa poskytujú a zabezpečujú odborné a obslužné činnosti.

Medzi odborné činnosti patrí:


Základné sociálne poradenstvo
, kde ide o posúdenie povahy problémuPSS a poskytnutie základných informácií o možnostiach riešeniaproblému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšejodbornej pomoci.

Sociálna rehabilitácia
poskytujesa za účelom podpory samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti PSS. Jej cieľomje rozvoj a nácvik zručností, aktivizovanie schopností a posilňovanienávykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a prizákladných sociálnych aktivitách PSS.

Ošetrovateľská starostlivosť
tu poskytujú opatrovateľky, zdravotnícki zamestnanci pracujú metódouošetrovateľského procesu. Prioritná úloha a poslanie zdravotníckehopersonálu je z hľadiska starostlivosti – zdravie PSS.

Ergoterapia a pracovná terapia
  cieľom  je podporiť v maximálnej miere aktivizáciu a samostatnosťPSS, pomôcť PSS osvojiť si pracovné návyky a zručnosti pri vykonávaní rôznychpracovných aktivít. Prijímateľovi sa poskytuje výber pracovných aktivít podľa jeho záujmu, schopností a zručností. Techniky ergoterapie apracovnej terapie sa zameriavajú na rozvoj fyzických, mentálnych schopností akoaj rozšírenie pracovného potenciálu PSS.

Alternatívne terapeutické prístupy
využívajú technikymuzikoterapie, arteterapie, pohybovej terapie a terapie v miestnostisnoezelen.

Voľno-časové aktivity a záujmové činnosti
. Zariadenie poskytuje prijímateľommožnosť výberu z kultúrnej činnosti, športovej činnosti a rekreačnejčinnosti.


Medzi obslužné činnosti patrí:

ubytovanie,stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva.