Naše služby
Poskytované služby a cieľová skupina

Zariadenie poskytuje podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách nasledovný druh sociálnych služieb:

Domov sociálnych služieb v zmysle §38 zákona s kapacitou 85 miest.
Forma poskytovania: pobytová týždenná a pobytová celoročná
Rozsah poskytovania: čas neurčitý

Špecializované zariadenie v zmysle § 39 zákona s kapacitou 10 miest.
Forma poskytovania: pobytová týždenná a pobytová celoročná
Rozsah poskytovania: čas neurčitý

Zariadenie podporovaného bývania v zmysle §34 zákona s kapacitou 5 miest
Forma poskytovania: pobytová týždenná a pobytová celoročná
Rozsah poskytovania: čas neurčitýDomov sociálnych služieb

Domov sociálnych služieb (ďalej len „DSS“) poskytuje svoje služby v zmysle § 38 zákona o sociálnych službách fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiac a alebo prakticky nevidiac a a jej stupeň odkázanosti je najmenej III . podľa zákona 448/2008 Z.z.o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3

DSS poskytuje:
 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálnu rehabilitáciu
 4. ubytovanie
 5. stravovanie
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 7. osobné vybavenie
 8. vreckové a vecné dary dieťaťu nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová služba
DSS zabezpečuje:
 1. rozvoj pracovných zručností
 2. pomoc pri pracovnom uplatnení
 3. záujmovú činnosť
 4. ošetrovateľskú starostlivosť
DSS utvára podmienky na:
 1. vzdelávanie
 2. úschovu cenných vecí

Špecializované zariadenie 

Špecializované zariadenie (ďalej len „ ŠZ“) poskytuje svoje služby v zmysle § 39 zákona o sociálnych službách plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä pervazívna vývinová porucha a schizofrénia.

 ŠZ poskytuje:
 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálnu rehabilitáciu
 4. ubytovanie
 5. stravovanie
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 7. osobné vybavenie
 8. vreckové a vecné dary dieťaťu nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová služba
ŠZ zabezpečuje:
 1. rozvoj pracovných zručností
 2. pomoc pri pracovnom uplatnení
 3. záujmovú činnosť
ŠZ utvára podmienky na:
 1. vzdelávanie pre neplnoleté osoby
 2. úschovu cenných vecí

Zariadenie podporovaného bývania 

Zariadenie podporovaného bývania ďalej len ,,ZPb“) poskytuje svoje služby v zmysle § 34 zákona o sociálnych službách fyzickej osobe, od 16 roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

ZPb poskytuje:

Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania - usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy 4. zákona 448/2008 Z. z.
 1. ubytovanie
 2. sociálne poradenstvo
 3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
ZPb utvára podmienky na:
 1. prípravu stravy
 2. upratovanie
 3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
V ZPb sa vykonáva sociálna rehabilitácia

Zariadenie je zamerané na vytváranie prostredia s rodinnou atmosférou a preto v ňom nie je možné poskytovať služby fyzickej osobe, ktorá trpí závažnými poruchami správania alebo sa u nej vyskytujú opakované závažné prejavy agresie voči klientom, sebe samému, personálu alebo predmetom. Táto vylučujúca podmienka sa posudzuje individuálne. Do zariadenia tiež nie je možné prijať fyzickú osobu, pokiaľ trpí akútnym alebo chronickým infekčným ochorením.Pracovné skupiny

Prijímatelia sociálnej služby sú v závislosti od ich špecifických potrieb vyplývajúcich z telesného, mentálneho, zdravotného postihnutia a záujmov rozdelení do terapeutických skupín:

Šúpoliarska a košíkárska dielňa
V dielni sa vyrábajú rôzne predmety (košíky, zvieratá, podnosy...) zo šúpolia, zo sena, z novinového papiera a iných dekoratívnych materiálov. Námety výrobkov prispôsobujú ročnému obdobiu, sviatkom...

Keramická dielňa
Skupina v rámci pracovnej terapie vyrába predmety z hliny a využíva sa aj metóda eukanistika. Tieto pracovné metódy rozvíjajú a udržujú jemnú motoriku PSS a prispievajú k ich celkovému uvoľneniu.

Pracovná skupina - práca v skleníku a v záhrade
Skupina sa v rámci pracovnej terapie stará o skleník, pestuje kvety do vonkajších záhonov, pestuje zeleninové priesady. Ďalej sa stará o pridelené vonkajšie priestory a vonkajšie záhony.

Pracovná skupina - práca na hospodárskom dvore a v areály zariadenia
Skupina sa v rámci pracovnej terapie stará o zvieratá. V letných mesiacoch zabezpečuje seno na zimné kŕmenie. Okrem tejto činnosti sa podieľa na údržbe sadu a areálu.

Pracovná skupina - práca s prírodnými materiálmi
Skupina využíva na prácu s prírodnými materiálmi napríklad fazuľky, šošovicu, cestoviny, tie sa rôzne namaľujú, sypú piesok, soľ, kamienky, koreniny, bobkový list, obilniny. Mozaiky sú menej náročné na spracovanie, poskytujú množstvo podnetov na tvorbu a konštrukciu, nie je potrebné ich fixovať špeciálnym spôsobom.