Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov sú vydané v zmysle článku 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Dodatky k bezpečnostnému projektu:


Evidencia informačného systému osobných údajov: