Vízia, poslanie, politika kvality


Poslanie

,,Poslaním nášho domova sociálnych služieb je poskytovať sociálne služby pre osoby , ktoré majú najmenej  18 rokov,zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie, ktorá vznikla z dôvodu ich ťažkého zdravotného postihnutia alebo z ich nepriaznivého zdravotného stavu.“


Vízia

,, Víziou nášho domova sociálnych služieb je,  stať sa najvyhľadávanejším zariadením poskytujúcim vysoko kvalitné a bezpečné sociálne služby spĺňajúce individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb so snahou zvýšiť kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb s dôrazom na ich sebestačnosť .  Zároveň chceme vytvoriť a udržiavať otvorené  prostredie s rodinnou atmosférou a komunitou.“


Politika kvality

 • Uplatňovať etické dimenzie štandardizácie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb ,,DOMUM“ Krškany.
 • Vytvárať cieľavedome dlhodobé, pozitívne vzťahy s prijímateľmi sociálnej služby , ich príbuznými a zainteresovanými stranami.
 • Poskytovať výhradne individuálnu starostlivosť vychádzajúcu z individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby , akceptovať ich slobodnú vôľu , potreby a očakávania.
 • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako nástroj trvalého zlepšovania poskytovaných služieb.  
 • Priebežne monitorovať, vyhodnocovať a manažovať požiadavky, očakávania a spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb k účinnejšiemu dosahovaniu európskych štandardov poskytovania služieb.
 • Neustále zlepšovať podmienky pre ďalší rozvoj našich aktivít, kladením dôrazu na osobnostný rozvoj zamestnancov, zvyšovaním ich odbornej úrovne a ich kompetentnosti.
 • Vytvárať  pracovné prostredie vylučujúce vznik možných chýb a podporujúce vzájomnú dôveru, zodpovednosť, motiváciu a tímovú spoluprácu,
 • Vytyčovať, pravidelne vyhodnocovať, aktualizovať strategické a ostatné ciele zariadenia.
 • Smerovať k neustálemu zdokonaľovaniu a trvalému zlepšovaniu všetkých procesov v zariadení.
 • Uplatňovať princíp prevencie nad princípom odhaľovania nezhôd.
 • Pracovať bez úrazov a mimoriadnych udalostí.  

Ciele kvality:

Vo vzťahu ku klientovi:

Cieľ 1: Spracovať atribúty dôstojnosti a konkretizovať postupy, pravidlá a podmienky dodržiavania základných ľudských práv a slobôd spracovaním príslušných listín a vykonať poučenie pracovníkov.

Cieľ 2: Deklarovať ochranu klienta pred diskrimináciou.

Cieľ 3: Spracovať klasifikáciu potrieb a prijať metodiku diagnostikovania potrieb klientov ako súčasť odborných procesov, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovaní. Prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnych služieb.

Cieľ 4 :Spracovať postupy podpory rozvoja schopností, zručností a vedomostí klienta na úrovni všeobecných odborných postupov platných pre zariadenia a zladiť ich s realizáciou individuálnych plánov. Aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností.

Cieľ 5: Poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni.

Cieľ 6: Spracovať postupy stratégie podpory klienta na jeho začlenenie sa do spoločnosti /farská komunita, Malý princ, širšia komunita, obec, mesto../Spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou a rešpektovať osobné ciele, potreby, schopnosti a zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby.

Cieľ 7:  Spracovať postupy a pravidlá prevencie krízových situácií.

 

Vo vzťahu k personálu:

Cieľ 8: Spracovať postupy, pravidlá a podmienky na adaptáciu a zaškoľovanie

Cieľ 9: Spracovať postupy, pravidlá a podmienky na rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov.

Cieľ 10: Zaviesť teambuilding – prístup tímovej práce prostredníctvom formálnych a neformálnych stretnutí.

Cieľ 11: Uplatňovať aktívnu mutidisciplínárnu a tímovú spoluprácu medzi všetkým i organizačnými zložkami s cieľom napĺňania individuálnych potrieb klientov.

Cieľ 12: Zabezpečovať pravidelnú supervíziu na všetkých úrovniach /supervízia organizácie, riadiaca supervízia pre manažment, individuálna a skupinová supervízia pre všetkých zamestnancov/ ako nástroja nachádzania možností učiacej sa organizácie.

 

Vo vzťahu k príbuzným:

Cieľ 13: Spracovať postupy a stratégie podpory klienta zamerané na jeho plné účinné zapojenie sa a začlenenie sa do spoločnosti s dôrazom na jeho prirodzené vzťahy v rámci rodiny, komunity v súlade s právom na rovnosť príležitosti.


Vo vzťahu k verejnosti:

Cieľ 14: Spracovať stratégiu, ktorá by zabezpečila plnenie podmienky kvality.

Cieľ 15: Estetizácia exteriéru a interiéru prostredníctvom vlastných výrobkov,terapeutických činností.