Platby

Cenník úhrad za poskytované sociálne služby stanovený na základe platného Všeobecne záväzného nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja


Odkaz pre stiahnutie: Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019

                               doplnene-VZN-2_2023


Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie:

 

Stupeň odkázanosti:

 • V. :  3,25 €/deň
 • VI.: 3,90 €/deň


Ubytovanie:

 

 • 0,16 €/m2/deň
 • Výška úhrady za užívanie spoločných priestorov 0,20€/deň

·        V prípade priechodnej miestnosti sa platba znižuje o 30%

·        Úhrada za ubytovanie  sa zvyšuje na deň na osobu o:

 a) 0,50 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba, pričom podlahová plocha obytnej miestnosti

     je najmenej 10 m2,

 b) 0,26 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve osoby, ak na jednu osobu pripadá viac ako 8 m2

     podlahovej plochy obytnej miestnosti

 

Stravná jednotka:

 • 5,00 €/deň

 

Na prilepšenie stravy počas vianočných, novoročných a veľkonočných sviatkov pri poskytovaní starostlivosti  v domovoch sociálnych služieb, v špecializovaných     zariadeniach,  možno zvýšiť stravnú jednotku fyzickej osobe, ktorá odoberá celodennú stravu za kalendárny rok o 8,00 €.

 

Režijné náklady:

 • 4,020 €/deň

 

Pranie, upratovanie, žehlenie:

 

Výška úhrady za upratovanie : 0,60 € / deň

Výška úhrady za pranie : 1,00 € / deň

Výška úhrady za žehlenie a údržbu : 0,60 € / deň

 

Výška úhrady za upratovanie, pranie a žehlenie  u každého Prijímateľa sociálnej služby závisí od jeho  individuálnych potrieb .


Iné platby:

 

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za používanie elektrospotrebičov mesačne vo výške : 

práčka  2,60 €

chladnička  3,90 €

elektrický/plynový sporák  9,10 €

elektrická rúra  3,90 €

elektrický varič  6,50 €

klimatizačná jednotka  3,90 € 

 

       Poskytovateľ sociálnej služby ďalej môže za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby poskytovať odplatne sprevádzanie prijímateľa sociálnej služby na lekárske vyšetrenia alebo vykonávať prepravu týchto prijímateľov sociálnej služby na lekárske vyšetrenia pre tých prijímateľov sociálnej služby, ktorí nie sú odkázaní posudkom na túto službu.

       Výška úhrady za ich sprevádzanie bude závislá od dĺžky poskytovania sprevádzania. Pokiaľ bude čas sprevádzania dlhší ako 1 hodina, úhrada za túto službu bude 5,- €. Sprevádzanie občana na čas kratší ako 1 hodina je bezplatné

Celková úhrada sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol. Fyzická osoba počas svojej neprítomnosti platí úhradu iba za ubytovanie.

 

Zariadenie podporovaného bývania:

 

Stupeň odkázanosti:

 • VI.:  1,43 €/deň

 

Ubytovanie:

 

 • 0,16 €/m2/deň
 • Výška úhrady za užívanie spoločných priestorov 0,20€/deň

·        V prípade priechodnej miestnosti sa platba znižuje o 30%

·        Úhrada za ubytovanie  sa zvyšuje na deň na osobu o:

 a) 0,50 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba, pričom podlahová plocha obytnej miestnosti 

     je najmenej 10 m2,

 b) 0,26 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve osoby, ak na jednu osobu pripadá viac ako 8 m2

     podlahovej plochy obytnej miestnosti

 

Stravná jednotka:

 • Prijímateľ sociálnej služby uzatvára Dohodu o odoberaní stravy v Zariadení podporovaného bývania
 • 5,00 €/deň

 

Režijné náklady:

 • 4,020 €/deň

Pranie, upratovanie a žehlenie

 • prijímatelia v podporovanom bývaní nehradia
 • čistiace prostriedky si hradia z vlastných finančných zdrojov

 

Iné platby:

 

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za používanie elektrospotrebičov mesačne vo výške: 

práčka  2,60 €

chladnička  3,90 €

elektrický/plynový sporák  9,10 €

elektrická rúra  3,90 €

elektrický varič  6,50 €

klimatizačná jednotka  3,90 € 

 

Celková úhrada sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol. Fyzická osoba počas svojej neprítomnosti platí úhradu iba za ubytovanie.