Podmienky prijatia


Občan, ktorý potrebuje zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v jednom z uvedených druhov zariadení sociálnych služieb v Nitrianskom samosprávnom kraji, požiada samosprávny kraj o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.


Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu občan s trvalým pobytom v územnom obvode nitrianskeho kraja podáva na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja spolu s fotokópiou občianskeho preukazu. Tlačivo žiadosti o posúdenie sa nachádza na internetovej stránke Nitrianskeho samosprávneho kraja - Žiadosť o posúdenie na sociálnu službu, prípadne si ho občan môže prevziať osobne na adrese Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, číslo dverí 014, alebo priamo na internetovej stránke "DOMUM" Zariadenia sociálnych služieb Krškany - Žiadosť o posúdenie na sociálnu službu s prílohami - tlačivo.

Poradenstvo pred podaním žiadosti o posúdenie poskytuje Odbor sociálnych vecí ÚNSK na telefónnych číslach: 037/6 922 928, 037/6 922 958, 037/6 922 989, prípadne  na  037/6 922 911, alebo osobne na adrese Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, číslo dverí 014. Poradenstvo môže poskytnúť aj sociálna pracovníčka "DOMUM" Zariadenia sociálnych služieb Krškany na telefónnom čísle 036/3 811 912.

Úradným miestom Nitrianskeho samosprávneho kraja na zabezpečovanie poskytovania sociálnej služby pre občanov je:

                                                   Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

                                                                 Odbor sociálnych vecí

                                                                        Rázusova 2A

                                                                               949 01 Nitra

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby poskytovateľom sociálnej služby, ktorým je právnická osoba zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom nedoručuje písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na Odbor sociálnych vecí Úradu NSK, ale priamo uvedie údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poskytovateľovi, ktorý jej bude sociálne služby poskytovať.


Tlačivá potrebné k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:

1. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

2. Súhlas dotknutej osoby

3. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu - úradne overené

 

K Žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby treba doložiť nasledovné prílohy :

  ·        Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

  ·        Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

  ·        Potvrdenie o príjme za aktuálny a predchádzajúci kalendárny rok - fotokópia

  ·        Potvrdenie o dezinfekčnosti od všeobecného lekára - nie starší ako 3 kalendárne dni

  ·        V prípade, že je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony:

-         právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony

-         právoplatné rozhodnutie o ustanovení opatrovníka


Celý postup prijímania a prepúšťania prijímateľa sociálnych služieb si môžete pozrieť tu: Prijímanie a prepúšťanie prijímateľa sociálnych služieb.