Podmienky prijatia


Poskytovaniu sociálnych služieb predchádza posúdenie občana na odkázanosť na  poskytovanie sociálnej služby v domove  sociálnych služieb. Toto je v kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja.

1.    Občan, ktorý má záujem o posúdenie odkázanosti a má trvalý pobyt na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, podáva „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva, oddelenie posudkových činností, Rázusova 2 A, 949 01 Nitra. K tejto žiadosti je potrebné priložiť aj tlačivo „Lekársky nález“. Pokiaľ pre svoj zdravotný stav nemôže fyzická osoba podať žiadosť, doloží tlačivo „Určená osoba“. Tlačivá sú k dispozícií na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbore sociálnych vecí a zdravotníctva, oddelení posudkových činností, na webovej stránke ÚNSK, ale aj v „DOMUM“ ZSS Krškany.   

 

Potrebné tlačivá:

1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu pomoc

2. Lekársky nález

3. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

4. Určená osoba – Príloha

5. Postup prijímania a prepúšťania PSS

 

2.   Poradenstvo pred podaním žiadosti poskytneme osobne v zariadeniu vedúcej sociálneho úseku, alebo na telefónnom čísle: 036/3 811 912.

 

3.  Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva, oddelenie posudkových činností v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vydá posudok a následne „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“.

 

4.  Po vydaní „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ a nadobudnutí právoplatnosti môže občan požiadať Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva  Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja o umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb. Dajú mu vyplniť formulár „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“, s ktorým príde do zariadenia sociálnych služieb. Ak je voľné miesto, dohodne  sa termín nástupu a uzatvorí sa zmluva o poskytovaní sociálnej služby. Ak voľné miesto nemáme, bude zaradený do poradovníka čakateľov a vyzvaný k nástupu v rámci poradia.

 K „Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ treba doložiť nasledovné prílohy :

  ·        Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

  ·        Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

  ·        Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok

  ·        Doklady o majetkových pomeroch (čestné vyhlásenie)

  ·        Súhlas dotknutej osoby

  ·        V prípade, že je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony:

-         právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony

-         právoplatné rozhodnutie o ustanovení opatrovníka