Podmienky prijatia


Občan, ktorý potrebuje zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v jednom z uvedených druhov zariadení sociálnych služieb v Nitrianskom samosprávnom kraji, požiada samosprávny kraj o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.


Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu občan s trvalým pobytom v územnom obvode nitrianskeho kraja podáva na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja spolu s fotokópiou občianskeho preukazu. Tlačivo žiadosti o posúdenie sa nachádza na internetovej stránke Nitrianskeho samosprávneho kraja - Žiadosť o posúdenie na sociálnu službu, prípadne si ho občan môže prevziať osobne na adrese Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, číslo dverí 014, alebo priamo na internetovej stránke "DOMUM" Zariadenia sociálnych služieb Krškany - Žiadosť o posúdenie na sociálnu službu s prílohami - tlačivo.

Poradenstvo pred podaním žiadosti o posúdenie poskytuje Odbor sociálnych vecí ÚNSK na telefónnych číslach: 037/6 922 928, 037/6 922 958, 037/6 922 989, prípadne  na  037/6 922 911, alebo osobne na adrese Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, číslo dverí 014. Poradenstvo môže poskytnúť aj Mgr. Iveta Polerecká, sociálna pracovníčka "DOMUM" Zariadenia sociálnych služieb Krškany na telefónnom čísle 0917 546 156.

Úradným miestom Nitrianskeho samosprávneho kraja na zabezpečovanie poskytovania sociálnej služby pre občanov je:

                                                   Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

                                                                 Odbor sociálnych vecí

                                                                        Rázusova 2A

                                                                               949 01 Nitra

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby poskytovateľom sociálnej služby, ktorým je právnická osoba zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom nedoručuje písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na Odbor sociálnych vecí Úradu NSK, ale priamo uvedie údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poskytovateľovi, ktorý jej bude sociálne služby poskytovať.


Tlačivá potrebné k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:

1. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

2. Súhlas dotknutej osoby

3. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu - úradne overené

 

K Žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby treba doložiť nasledovné prílohy :

  ·        Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

  ·        Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

  ·        Potvrdenie o príjme za aktuálny a predchádzajúci kalendárny rok - fotokópia

  ·        Potvrdenie o bezinfekčnosti od všeobecného lekára - nie starší ako 3 kalendárne dni

  ·        V prípade, že je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony:

-         právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony

-         právoplatné rozhodnutie o ustanovení opatrovníka


Celý postup prijímania a prepúšťania prijímateľa sociálnych služieb si môžete pozrieť tu: Prijímanie a prepúšťanie prijímateľa sociálnych služieb.